شرکت اقتصاد محور اسیا با برند تجاری شهیار

تامین ، فروش و صادرات خرما

0539 304 912 98+

شرکت اقتصاد محور اسیا با برند تجاری شهیار

تامین ، فروش و صادرات خرما

0539 304 912 98+

تصویر رطب عسلی
رطب عسلی
5 کیلوگرم
حداقل سفارش برای خرید
5 تن
حداقل سفارش برای صادرات
تصویر خرمای پیارم
خرمای پیارم
5 کیلوگرم
حداقل سفارش برای خرید
5 تن
حداقل سفارش برای صادرات
تصویر خرمای زاهدی
خرمای زاهدی
5 کیلوگرم
حداقل سفارش برای خرید
5 تن
حداقل سفارش برای صادرات
تصویر خرمای کبکاب
خرمای کبکاب
5 کیلوگرم
حداقل سفارش برای خرید
5 تن
حداقل سفارش برای صادرات
تصویر خرمای مضافتی
خرمای مضافتی
5 کیلوگرم
حداقل سفارش برای خرید
5 تن
حداقل سفارش برای صادرات
تصویر خرمای ربی
خرمای ربی
5 کیلوگرم
حداقل سفارش برای خرید
5 تن
حداقل سفارش برای صادرات
تصویر خرمای خاصویی
خرمای خاصویی
5 کیلوگرم
حداقل سفارش برای خرید
5 تن
حداقل سفارش برای صادرات
تصویر خرمای آلویی
خرمای آلویی
5 کیلوگرم
حداقل سفارش برای خرید
5 تن
حداقل سفارش برای صادرات
تصویر خرمای خنیزی
خرمای خنیزی
5 کیلوگرم
حداقل سفارش برای خرید
5 تن
حداقل سفارش برای صادرات